POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1       Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies („Polityka Prywatności”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz używaniu plików cookies przez Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000010956, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.200.000,00 zł, NIP: 521-310-80-66, REGON: 016376075 („Spółka” lub „Pierre Fabre”), w związku z prowadzeniem przez Spółkę strony internetowej pod adresem www.elugel.pl

 

1.2       Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej, odwiedzających tę stronę („Użytkownicy”).

 

1.3       Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

 

1.5       We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się ze Spółką poprzez adres e-mail: odo.pfm@pierre-fabre.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

1.6       Spółka może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszej Polityce Prywatności, jak również zgodnie z informacjami, które zostały przekazane Użytkownikom w chwili zbierania od nich danych osobowych.

 

1.7       W przypadku korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej przetwarzane mogą być dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z postanowieniami punktu 11 poniżej.

 

 

2. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PIERRE FABRE

 

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej, odwiedzających tę stronę.

 

 

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ PIERRE FABRE

 

Spółka przetwarza między innymi następujące dane osobowe Użytkowników strony internetowej: adres IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza stronę internetową, typ przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika, typ systemu operacyjnego, wykorzystywanego przez Użytkownika.

 

 

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:

 

– Dostosowanie zawartości strony internetowej, w tym reklam emitowanych na stronie, do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

– Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w celu lepszego zarządzania relacjami z Użytkownikami strony internetowej.

 

– Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

– Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.

 

–  Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy, np. tworzenie kopii zapasowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

– Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. zapewnienie bezpieczeństwa.

 


5.
OKRES PRZEZ JAKI PIERRE FABRE PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres korzystania przez nich ze strony internetowej, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej.

 

 

 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

 

 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1       Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni dane osobowe Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i procedurami.

8.2       Spółka wdrożyła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed utratą, nadużyciem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. szyfrowanie oraz odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

 

 

 9. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

 

Korzystanie ze strony internetowej, jak również kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne.

 

 

10. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

10.1    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikom – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, tj.:

 

 

 

10.2    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec interesów, praw oraz wolności Użytkowników lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

10.3    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, przysługuje im prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

10.4    Użytkownikom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 11. COOKIES

 

11.1    Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

 

11.2    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej w jeszcze bardziej sprawny sposób. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

11.3    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka, jako operator strony internetowej.

 

11.4    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Więcej informacji o plikach cookies stosowanych przez Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

 

11.5    W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

11.6    Zgodnie z prawem Spółka może przechowywać pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies Spółka potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

 

11.7    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

11.8    Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet uniemożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.